Logo EDA, o.s.
Múzické dílny a rozvoj poradenství

O projektu

Vzdělávací modul pro uživatele | Pilotáž múzických dílen | Letní soustředění | Metodiky a výstupy projektu | Internetový portál a elektronická poradna

Hlavním cílem projektu je začlenit žáky se SVP do hlavního vzdělávacího proudu a přispět k vyšší míře integrace v rámci majoritní společnosti prostřednictvím těchto dílčích cílů:

 1. Naučit speciální pedagogy a poradenské pracovníky speciálních i většinových (viz školská integrace) škol využívat expresivních artefiletických metod a terapeuticko-formativních (múzických) postupů k rozvoji komunikačních, sociálně personálních a pohybových dovedností dětí se zdravotním postižením a k maximálně možnému rozvoji jejich kreativity (dle Guilfordových kreat.složek)
 2. Iniciovat a rozvíjet (u těchto pracovníků) diagnosticko-poradenské dovednosti a kompetence v oblasti kognitivních stylů žáků se ZP se zaměřením na vypracování edukačních strategií, které odpovídají typu stylu učení konkrétních žáků (dle jednotlivých složek Gardnerovy teorie multiplicitní inteligence). Rozvíjet dovedností (poradenských pracovníků a pedagogů spec.škol) aplikovat teorii multiplicitní inteligence do jednotlivých vzdělávacích oblastí i oborů speciálních škol na základě diagnostikovaného intelektuálního profilu žáků. Naučit poradenské pracovníky a pedagogy speciálních i většinových škol využívat kognitivních stylů žáků k tvorbě IVP v případě jejich školské (individuální i skupinové) integrace.
 3. Založit múzické (artefiletické v širším slova smyslu) dílny (kroužky) orientované na využití umění, jako součást pravidelné činnosti organizací pracujících s dětmi se ZP s cílem využít těchto těchto dovedností jako nástroje školské integrace a sociální inkluze.
 4. Posílit personálně-sociální a psychosociální růst a osobnostní kompetence dětí ZP prostřednictvím pravidelné činnosti v těchto múzických dílnách.
 5. Získat rodiče dětí pro pravidelnou spoluúčast v činnosti těchto múzických dílen, posílit jejich kompetence pracovat podobnými metodami i mimo spec.ped.zařízení, podílet se dobrovolnicky na chodu múzických dílen.

Vzdělávací modul pro učitele

"Úvod do expresivní terapie a diagnosticko-poradenského managementu"

 • Speciálně formované prakticky zaměřené vzdělávací moduly
  • vedení Hudební dílny s přesahem do Muzikoterapie
  • vedení Artefiletické dílny se zaměřením na užití výtvarného umění
  • vedení Výchovně - dramatické dílny
  • vedení Pohybově - taneční dílny

Jednotlivé dílny budou otevřeny na základě zájmu účastníků.

Pilotáž múzických dílen

Stěžejní aktivita celého projektu, jejím cílem je, aby frekventanti předcházejícího vzdělávání založili, naučili se vést a rozvíjeli vlastní múzickou dílnu podle potřeb mateřské organizace.

Zaměření dílny není předem limitováno, bude vycházet z individuálních potřeb a preferencí speciálních škol. Zcela jistě se ale zaměření bude pohybovat v okruhu studovaných témat:
tedy dílna Pohybově - taneční, dílna Hudební, Výchovně - dramatická dílna, Artefiletická dílna se zaměřením na užití výtvarného umění.

Letní soustředění

Součásti projektu je také další prohloubení vlastních metodik práce v jednotlivých dílnách a rozvoj dalších dovedností lektora.

Zaměříme se na:

 • vzájemné přesahy jednotlivých specializací - muzikoterapie, dramaterapie, taneční terapie
 • metodické řady aplikovatelné především u mentálně postižených klientů, dětí se specifickými i nespecifickými poruchami chování
 • diagnosticko-poradenské dovednosti a kompetence v oblasti kognitivních stylů žáků se ZP se zaměřením na vypracování edukačních strategií, které odpovídají typu stylu učení konkrétních žáků (dle jednotlivých složek Gardnerovy teorie multiplicitní inteligence)

Další výstupy projektu

Metodiky a pracovní materiály

Příprava metodických materiálů - pracovních listů včetně metodické části, která zájemci usnadní využití ve vlastní praxi s cílovou skupinou v mateřské organizaci (cíle dílčích aktivit, popis postupu v aktivitě vč. problémových míst, časování, způsob ověření porozumění, odkazy na navazující literaturu atd.). Materiály budou dostupné i pro sekundární cílovou skupinu - osoby, které nebudou moci být přijaty do kurzu z důvodu naplnění kapacity kurzu.

Materiály budou připravovat budoucí lektoři kurzů.

Internetový portál a elektronická poradna

Další činností v rámci této aktivity je vytvoření webového portálu pro potřeby cílových skupin projektu. Portál bude obsahovat studijní materiály, cvičební a pracovní listy, různé kontakty a informace, odkazy na související literaturu, popř. jiné potřebné a využitelné informace.
Pro cílovou skupinu pracovníků škol a rodičů žáků zde budou pak uváděny potřebné aktuální témata, informace a termíny.

Budou zde mít také k dispozici výukové materiály, zaslané vyučujícími. Portál je také prostředek pro komunikaci realizačního týmu s koordinátorem projektu.


Múzické dílny a rozvoj poradenství, CZ.01.07/1.2.00/08.0107 | tel.: +420 734 445 705 | edaos@edaos.cz
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“